Ruch naukowy, jakkolwiek z praktyką życia w odległej tylko styczności będący, pomimo to był zawsze i będzie
najskuteczniejszym jej bodźcem - Józef Rivoli, pierwszy redaktor "Przeglądu Leśniczego" (1876).
Aktualności

Konkurs   (2011-03-20)

Rozstrzygnięcie Konkursu na najstarszą siedzibę™ nadleś›nictwa oraz leś›nictwa Lasów Pań„stwowych


        Rozstrzygnię™cie Konkursu na najstarszą… siedzibę™ nadleś›nictwa oraz leś›nictwa Lasów Państwowych, organizowanego przez redakcją™ Przeglądu Leśniczego pod honorowym patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

        W dniu 11 czerwca 2007 r. Kapituła Konkursowa, po zapoznaniu się™ z nadesł‚anymi zgł‚oszeniami dokonał‚a następują…cego wyboru:

 1. Budynek Nadleś›nictwa Koszącin (RDLP Katowice), w którym od roku 1826 prowadzony jest nadzór nad lasami, uznano za najstarszą siedzibą nadleś›nictwa Lasów Państwowych. Zgł‚oszenia dokonał nadleś›niczy Nadleś›nictwa Koszą™cin - p. mgr inż. Kazimierz Walisko.
 2. Budynek Leś›nictwa Krasnolipka (Nadleśnictwo Piaski, RDLP Poznań), w który od roku 1842 prowadzony jest nadzór nad lasami, uznano za najstarszą… siedzibę™ leś›nictwa Lasów Państwowych. Zgł‚oszenia dokonał‚ leśniczy Leśnictwa Krasnolipka - p. Mariusz Włodarczyk.
 3. Za najciekawsze opracowanie historyczne, uznano pracę opisującą… byłą… siedzibę™ Nadleś›nictwa Wymiarki (RDLP Zielona Góra), w której obecnie mieści się™ kwatera myśliwska Lasów Pań„stwowych. Zgł‚oszenia dokonał em. nadleśniczy Nadleś›nictwa Wymiarki - p. inż. Henryk Stróżczyń„ski.


Wręczenie wyróżnień odbędzie się w dniu 15 czerwca br., podczas Centralnych Dni Lasu w Gołuchowie, 

..

Przewodniczą…cy Kapituł‚y
Dr inż. Władysław KusiakPoznań, dn. 12.06.2007 r.Regulamin KONKURSU

 • Przedmiotem konkursu jest ustanowienie najstarszej i dotą…d funkcjonują…cej siedziby nadleś›nictwa (nadleśniczówki) oraz leśnictwa (leśniczówki). Do Konkursu zgłaszane mogą… być także obiekty, które w przeszłości były siedzibami nadleśnictw lub leśnictw państwa zaborczych (Rosji, Prus i Austrii), bą…dź wł‚aś›cicieli prywatnych. Zgł‚oszone do Konkursu obiekty muszą… należeć‡ do Lasów Pań„stwowych i pełnić rolę urzędu leśnego.
 • Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: na najstarszą siedzibę nadleśnictwa oraz najstarszą… siedzibę™ leś›nictwa. Pod uwagę™ bę™dzie brana data™ ustanowienia urzędu leśnego oraz liczbę™ lat jego funkcjonowania.
 • W Konkursie może wziąć‡ udział‚ każde nadlś›nictwo i leś›nictwo wchodzą…ce obecnie w skł‚ad Lasów Pań„stwowych. Zasadą jest, że nadleś›niczówkę - zgł‚asza aktualny nadleś›niczy a leś›niczówkę™ - leś›niczy.
 • Zgłoszenie powinno zawierać:
 • nazwę™ jednostki, jej adres oraz telefon i e-mail osoby zgłaszają…cej;
 • udokumentowaną… datę™ powoł‚ania jednostki (np. odbitkę dokumentu, rycinę lub inną… wiarygodną… informację);
 • opis historii siedziby;
 • fotografię™ przedstawiają…cą… obecny stan obiektu.
 • Zgłoszenia należy przesyłać‡ najpóźniej do 15 maja 2007 (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Przegą…d Leśniczy, skr. poczt. 8, 60-959 Poznań„.
 • Zwycięzcami, w poszczególnych kategoriach, zostaną… osoby (instytucje), które zgłoszą najstarszą siedzibę nadlś›nictwa bą…dź leś›nictwa.
 • W przypadku tych samych dat ustanowienia urzę™du, o przyznanym miejscu decydowć‡ będzie opis historii obiektu.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastą…pi do 30 maja 2007 roku. Zwycięzców wyłoni Kapituła Konkursu w skł‚adzie:
 • dr inż. Władył‚aw Kusiak - przewodniczący, redaktor naczelny Przeglądu Leśniczego,
 • prof. dr Józef Broda - historyk leśnictwa,
 • dr inż. Anna Dymek-Kusiak - redakcja Przeglą…d Leś›niczy,
 • prof. dr hab. Bogusł‚aw Kamiński - Katedra Inźynierii Leś›nej AR w Poznaniu,
 • arch. Piotr Olszak - architekt, zajmujący się projektowaniem leśniczówek,
 • mgr inż. Benedykt Rozmiarek - dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Goł‚uchowie,
 • mgr inż. Janusz Zaleski - inicjator wydania albumu o sadybach leś›nych,
 • Przedstawiciel sponsora Konkursu.
 • Dla przedstawicieli najstarszych urzędów leśnych w kategorii "najstarsze nadleś›nictwo" oraz "najstarsze leśnictwo" zostaną przyznane nagrody ufundowane przez Sponsora Konkursu. Ponadto Kapituła może przyznać‡ dodatkowe nagrody i wyróżnienia za najciekawsze opisy historyczne oraz za najstarsze obiekty, zgł‚oszone w ramach poszczególnych Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych.
 • Sponsorem nagród jest Firma STIHL
 • Wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2007 r., podczas Centralnych Dni Lasu.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Ł‚amach Przegą…du Leś›niczego, Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych oraz Zagajnika - pisma OKL Goł‚uchów. Zwycięzcy Konkursu o przyznanym wyróżnieniu zostaną powiadomieni pisemnie.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wielokrotnego publikowania materiałów nadesł‚anych na Konkurs, w tym także zdjęć‡. W przypadku zamieszczenia w publikacji szczegółowych opisów oraz zdjęć, każdorazowo bę™dzie zamieszczone nazwisko autora. Nadesłane materiały zostaną… przekazane do Oś›rodka Kultury Leśnej w Goł‚uchowie i tam zaprezentowane na specjalnej wystawie.
 • Szczegółowe informacje na temat Konkursu, bę™dą… na bieżą…co przekazywane na Ł‚amach Przeglą…du Leś›niczego oraz poprzez internet.
 •  

 • Sytuacje sporne, wą…tpliwoś›ci i sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Kapituła Konkursu, której gł‚os jest ostateczny i nie podlega odwoł‚aniu.
 •  


  pokaż więcej aktualności

  «Czerwiec 2024»
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  «Czerwiec 2024»
  Dziś są imieniny:
  Laury, Leszka, Marcjana
  Czy tryb powołania w Lasach Państwowych powinno zastąpić się umową o pracę?
  Tak
  Nie
  Nie mam zdania